Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Kodeks postępowania Dostawców i Wykonawców Grupy Kapitałowej PKP Energetyka

Niniejszy kodeks postępowania Dostawców i Wykonawców Grupy Kapitałowej PKP Energetyka ma na celu zdefiniowanie podstaw zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKP Energetyka (dalej również „Grupa”) oraz umacnianie wysokich standardów uczciwości zarówno wewnątrz organizacji, jak również w relacjach biznesowych z kontrahentami. Jako że nasi Dostawcy, Wykonawcy (i ich poddostawcy, podwykonawcy) odgrywają istotną rolę w powyższych procesach, Grupa oczekuje od nich przestrzegania poniższych zasad/ standardów, jak również przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym międzynarodowego).

1. Przestrzeganie prawa

Dostawcy i/lub Wykonawcy Grupy przestrzegają wszelkich obowiązujących przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzą swoją działalność. Jeśli takie regulacje nie istnieją, należy wykorzystać zasady zawarte w niniejszym kodeksie jako wytyczne. Wraz z przestrzeganiem prawa, od Dostawców i/lub Wykonawców Grupa oczekuje się postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki biznesowej.

2. Zakaz korupcji i łapówkarstwa

Grupa stosuje politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do nieetycznego zachowania w biznesie, takiego jak przekupstwo i korupcja. Od Dostawców i/lub Wykonawców Grupy oczekuje się nieuczestniczenia i nietolerowania jakichkolwiek form powyższych zachowań w celu wpłynięcia na czynności urzędowe, biznesowe lub uzyskania nienależnych korzyści. Wszelkie płatności, prezenty lub inne świadczenia Dostawcy i/lub Wykonawcy na rzecz klientów, urzędników państwowych lub innych stron muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi.

3. Prawa człowieka

Każdy Dostawca i/lub Wykonawca Grupy musi szanować godność, prywatność i prawa każdego człowieka, odmawiać zmuszania jakiejkolwiek osoby do pracy wbrew jej woli (w tym również więźniów), jak również eliminować zachowania (w tym gesty, język i kontakt fizyczny) o charakterze seksualnym. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest również do przeciwdziałania i niedopuszczania stosowania przymusu, gróźb, obelg, jak również wyzysku.

4. Przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy zobowiązany jest zapewnić sprawiedliwe warunki zatrudnienia. W szczególności Dostawca i/lub Wykonawca musi powstrzymać się od dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, członkostwo w związku zawodowym, przynależność polityczną lub orientację seksualną, jak również musi szanować przysługujące pracownikom prawa do swobodnego zrzeszania się lub prowadzenia negocjacji zbiorowych oraz musi pozwalać pracownikom na swobodne zakończenie stosunku pracy po stosownym powiadomieniu. Dostawca i/lub Wykonawca musi sprawiedliwie wynagradzać pracowników, jak również przestrzegać lokalnych regulaminów dotyczących wynagradzania lub umów zbiorowych, a w przypadku ich braku – wynagradzać pracowników w sposób zapewniający zaspokojenie co najmniej podstawowych potrzeb. Dostawca i/lub Wykonawca musi również zadbać, by godziny pracy (w tym nadgodziny) nie naruszały obowiązujących wymogów prawnych, zaś wszystkim pracownikom powinien przysługiwać co najmniej jeden dzień wolny w tygodniu.

5. Zakaz pracy dzieci

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy zobowiązuje się, na każdym z etapów swoich działań, nie zatrudniać osób poniżej 16 roku życia, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy, zaś dany wyjątek musi być zgodny z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest przechowywać w aktach datę urodzenia każdego pracownika.

6. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy musi stale dążyć do zapewniania wszystkim pracownikom miejsc pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP. Dostawca i/lub Wykonawca powinien dysponować procedurami i zatrudniać pracowników, w celu bieżącego monitorowania przestrzegania w zakładzie pracy norm i przepisów związanych ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również w celu zapobiegania i ewidencjonowania wypadków przy pracy/ chorób zawodowych. Wszelkie zagrożenia w kwestii BHP powinny zostać zidentyfikowane i właściwie zarządzane. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom co najmniej niezbędny poziom wiedzy z zakresu BHP.

7. Ochrona środowiska

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy zobowiązany jest działać zgodne ze stosownymi przepisami prawa i międzynarodowymi normami dotyczącymi ochrony środowiska jak również podejmować działania w celu minimalizowania zanieczyszczeń środowiska i stałego wprowadzania usprawnień w jego ochronie, w szczególności: wykorzystywać zasoby w sposób wydajny, zmniejszać oddziaływanie na bioróżnorodność i zmianę klimatu oraz stosować energooszczędne technologie. Dostawca i/lub Wykonawca powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zarządzanie ochroną środowiska oraz monitorowanie i minimalizowanie zagrożeń dla środowiska, jeżeli takowe występują w działalności Dostawcy i/lub Wykonawcy.

8. Minerały konfliktowe

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy zobowiązany jest zachować należytą staranność w selekcji wykorzystywanych surowców (i ich dostawców), aby nie pochodziły one z rejonów objętych konfliktem, co mogłoby pośrednio lub bezpośrednio przełożyć się na finansowanie grup łamiących prawa człowieka/ wykorzystujących pracę przymusową lub niewolniczą/ handlujących ludźmi.

9. Uczciwa konkurencja

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy zobowiązany jest postępować zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem konkurencji oraz nie uczestniczyć wspólnie z konkurentami w zmowach cenowych, podziałach rynków lub klientów oraz w ustawianiu przetargów. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Grupy lub jej partnerów biznesowych, które nie byłyby wcześniej podane do publicznej wiadomości. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest do poszanowania własności intelektualnej tak Grupy, jak również jej partnerów biznesowych.

10. Nabywanie towarów i usług przez dostawcę

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy powinien nabywać towary i usługi w sposób odpowiedzialny. Łańcuch dostaw Dostawcy i/lub Wykonawcy powinien zapewniać przestrzeganie postanowień niniejszego kodeksu w możliwie najpełniejszym stopniu.

11. Działania kontrolne

W celu weryfikacji przestrzegania postanowień niniejszego kodeksu, Grupa zastrzega sobie prawo do: przeprowadzania audytu oddziałów i obiektów Dostawcy i/lub Wykonawcy Grupy, na własny koszt i po odpowiednim powiadomieniu – samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, zwrócenia się o uzyskanie oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie standardów ESG, zwrócenie się do osób trzecich o przekazanie informacji na temat przestrzegania i wykonywania standardów ESG. W przypadku negatywnych wyników powyższych działań Dostawca i/lub Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia z Grupą właściwego planu naprawczego. Niewykonanie planu naprawczego może znaleźć odzwierciedlenie w ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu współpracy z danym Dostawcą i/lub Wykonawcą.

12.Uczciwość podatkowa

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy zobowiązany jest do odprowadzania wszelkich należnych podatków związanych z transakcjami realizowanymi na rzecz Spółki, w tym
w szczególności podatku od towarów i usług. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa  podatkowego wystawiania faktur na rzecz Grupy.

Dostawca i/lub Wykonawca powinien nabywać towary i usługi od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT wykazywany na fakturach zostanie wykazany
i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

13. Postanowienia końcowe

Dostawca i/lub Wykonawca Grupy zobowiązany jest informować Grupę o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień niniejszego kodeksu (w tym przez Grupę lub jej pracowników). Zachęcamy również do kontaktu w ramach aktualizowania, dostosowywania i ulepszania treści kodeksu, jak również w celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości. Wszelkie Państwa zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: energetyka@pkpenergetyka.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości

 
 
 
 
Proszę przepisać: