Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

ABC Energii

Co to jest dystrybucja energii, grupa przyłączeniowa czy moc czynna?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

- Prawa Energetycznego
- słownika pojęć www.cire.pl
- www.portalwiedzy.onet.pl
- www.elektrownie.tanio.net
- pl.wikipedia.org

abcdefghijklmnoprstuwz

ACER

Agency for the Cooperation of Energy Regulators − Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

AMI Automated Meter Infrastructure (automatyczny odczyt liczników)

To zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umożliwiających dwukierunkową komunikację, za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii, pomiędzy systemem centralnym, a wybranymi licznikami. Sieć taka umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie.

 • umożliwia komunikację dwukierunkową z licznikiem,
 • jest przygotowany do współpracy z siecią inteligentnego domu HAN,
 • charakteryzuje się większą złożonością sieci,
 • może współpracować z siecią inteligentną (Smart grid).

ARE

Agencja Rynku Energii SA

Backloading

Zawieszenie części aukcji uprawnień do emisji CO2

Bezpieczeństwo energetyczne

Stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Bezpiecznik

Urządzenie zabezpieczające służące do jednokrotnego wyłączenia prądu nadmiarowego w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych. Prąd nadmiarowy może być wywołany przeciążeniem, zwarciem lub przepięciem.

Bilansowanie handlowe

Zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.

Bilansowanie systemu

Działalność gospodarcza wykonywana przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegająca na równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii.

Centralny mechanizm bilansowania handlowego

Prowadzony przez operatora systemu przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu nie zbilansowania energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te podmioty prowadzą bilansowanie handlowe.

Certyfikaty świadectw pochodzenia

Patrz: PMOZE, PMGM, PMMET, PMEC

Ciąg zasilania

Zespół elementów sieciowych przedsiębiorstwa (linii, rozdzielnic stacyjnych, transformatorów) w normalnym układzie pracy, poprzez które energia elektryczna dostarczana jest do urządzeń elektroenergetycznych odbiorcy. Żaden element jednego ciągu zasilania, z wyłączeniem układu samoczynnego załączania rezerwy oraz łączników sprzęgłowych nie może wchodzić w skład drugiego i dalszych ciągów zasilania. Ciąg zasilania powinien obejmować co najmniej:

 • sieć na napięciu zasilania urządzeń elektroenergetycznych odbiorcy,
 • elementy realizujące transformację z poziomu wyższego napięcia na poziom napięcia, na którym przyłączony jest odbiorca,
 • sieć wyższego poziomu napięcia, do której przyłączone są elementy realizujące transformację z poziomu wyższego napięcia na poziom napięcia, na którym przyłączony jest odbiorca.

Częstotliwość prądu zmiennego

Liczba zmian kierunku przepływu prądu na sekundę (Hz).

Dystrybucja energii elektrycznej

Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczania odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii.

EEX

European Energy Exchange – Niemiecka Giełda Energii

Elektryczna trakcja kolejowa

Sieć trakcyjna prądu stałego 3kV, za pomocą której jest dostarczana energia elektryczna od granicy systemu dystrybucyjnego z KSE do pojazdów trakcyjnych. Elektryczna trakcja kolejowa nie wchodzi w skład sieci dystrybucyjnej OSD w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Jest to część infrastruktury elektroenergetycznej systemu kolejowego będąca w aktywach PKP PLK.

EMIR

Regulacja instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

Energia

Energia przetworzona w dowolnej postaci.

Energia czerwona

Energia elektryczna wytwarzana w elektrociepłowniach w skojarzeniu z ciepłem. Energia ta sprzedawana jest na zasadach rynkowych. Firmy sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym (zakłady energetyczne i przedsiębiorstwa obrotu energią) muszą kupować odpowiednią ilość energii czerwonej (ze sprawnością przemiany chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło łącznie powyżej 70 %) proporcjonalną do całkowitej ilości energii sprzedawanej odbiorcom końcowym.

Energia trakcyjna

Energia elektryczna pobierana z sieci 3 kV prądu stałego na cele trakcji kolejowej.

Energia zielona

Energia wytwarzana w odnawialnych źródłach energii (np. wiatrowych, wodnych czy wykorzystujących biomasę). Pochodząca z nich energia sprzedawana jest na zasadach rynkowych, a obrotowi (na Towarowej Giełdzie Energii S.A. bądź w ramach umów dwustronnych) poddane są tzw. świadectwa pochodzenia (certyfikaty) potwierdzające naturę wyprodukowania energii. Firmy sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym (zakłady energetyczne i przedsiębiorstwa obrotu energią) muszą wykazać się odpowiednią liczbą posiadanych świadectw pochodzenia energii proporcjonalną do ilości sprzedawanej energii.

ENTSO-E

The European Network of Transmission System Operato rs for electricity – Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych energii elektrycznej

ENTSO-G

The European Network of Transmission System Operato rs for gas – Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych gazu

ERGEG

Grupy Europejskich Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu

ESCO

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność nakierowaną na oszczędzanie energii dzięki poprawie efektywności jej wykorzystania lub kreowaniu bardziej efektywnych form jej pozyskania; strona trzecia inwestująca w środki poprawy efektywności wykorzystania energii za zwrotem z różnicy w ponoszonych kosztach zaopatrzenia w energię, wspierająca odbiorcę końcowego.

EU ETS

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji (European Union Emission Trading Scheme)

 • EUA uprawnienie do emisji (European Union Allowance)
 • CER jednostka poświadczonej redukcji emisji (Certified Emission Reduction)
 • ERU jednostka redukcji emisji (Emission Reduction Unit)

Finansowanie oświetlenia

Finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Finansowy instrument pochodny

Poprzez finansowy instrument pochodny należy rozumieć instrument, w zakresie którego przy realizacji nie następuje fizyczna dostawa towaru, będącego przedmiotem transakcji, a jedynie rozliczenie finansowe w zakresie różnicy w bieżącej cenie towaru, a cenie na którą dany instrument został wystawiony.

GIS

System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

GPZ (Główny Punkt Zasilania)

Stacja elektroenergetyczna, zwana również stacją transformatorowo-rozdzielczą. Składa się ona z rozdzielni górnego napięcia, transformatorów oraz rozdzielni dolnego napięcia. Same transformatory, szczególnie na wyższe napięcia są zazwyczaj urządzeniami napowietrznymi, natomiast rozdzielnie buduje się zarówno jako napowietrzne oraz wnętrzowe. Zależy to od wartości napięcia, zajmowanej powierzchni terenu, strefy zabrudzeniowej oraz indywidualnych warunków lokalizacyjnych.

Grupa przyłączeniowa

Grupa podmiotów przyłączonych do sieci, sklasyfikowana w następujący sposób:

 1. grupa I  – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,
 2. grupa II  – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV,
 3. grupa III  – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci  o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,
 4. grupa IV  – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A,
 5. grupa V  – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,
 6. grupa VI – podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty przyłączone do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok.

Napięcie znamionowe, o którym mowa w punktach od a) do d) określane jest w miejscu dostarczania.

Grupa taryfowa

Grupa odbiorców pobierająca energię elektryczną lub korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem w tę energię, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania

GUD

Generalna Umowa Dystrybucyjna – pomiędzy Sprzedawcą a OSD E, regulująca wzajemne obowiązki w zakresie zapewnienia właściwej jakości obsługi odbiorcy.

Handel na rachunek własny

Działalność na własny rachunek jest oddzielona od działalności związanej z zabezpieczeniem zapotrzebowania klientów i jest ściśle limitowana wyznaczanymi odgórnie poziomami ryzyka.

IEPiOE

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Instalacje

Urządzenia z układami połączeń między nimi.

IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IRiESP

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Jednostka wytwórcza

Wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy, służący do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe. Jednostka wytwórcza obejmuje zatem także transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z łącznikami w miejscu przyłączenia jednostki do sieci.

Kabina Sekcyjna

Kabina sekcyjna to rozdzielnia prądu stałego 3 kV. Kabiny szlakowe stosuje się między podstacjami energetycznymi, na liniach dwutorowych mniej więcej w połowie drogi między podstacjami. Głównym zadaniem kabiny sekcyjnej jest zmniejszanie spadków napięć i strat mocy w sieci trakcyjnej.

KDT

System rekompensat dla jednostek wytwórczych

Kilowatogodzina

Jednostka energii elektrycznej, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny.

Kogeneracja

Kogeneracja (także skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

Koordynowana sieć 110 kV

Część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii elektrycznej zależy także od warunków pracy sieci przesyłowej.

Koszty uzasadnione

Koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustala¬nych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

Zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalnie w system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany. System jest podzielony na podsystemy (więcej Podsystemy KSE).

Licznik energii elektrycznej

Układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej, instalowany na koszt przedsiębiorstwa energetycznego i będący jego własnością.

Linia bezpośrednia

Linia elektroenergetyczna łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linia elektroenergetyczna łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych.

MB

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego

MD

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej

MDD

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

Miejsce dostarczania

Punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych, w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej, będący jednocześnie miejscem jej odbioru.

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych

Moc czynna

W układach prądu przemiennego (również prądu zmiennego) jest to część mocy, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło. W układach prądu stałego cała moc jest mocą czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat. Moc czynna jest średnią mocą chwilową.

Moc pobrana

Największy 15 minutowy pobór mocy czynnej z sieci w okresie rozliczeniowym.

Moc przyłączeniowa

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci, określona w umowie o przyłączenie do sieci jako wartość maksymalna wyznaczana w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15 minutowych, służąca do zaprojektowania przyłącza.

Moc umowna

Moc czynna 15-minutowa, określona w umowie kompleksowej lub umowie dystrybucyjnej, jako wartość dopuszczalna, nie większa niż wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach 15-minutowych w okresie rozliczeniowym 29 nN Niskie napięcie.

MUZ-a

Program (MUZ-a) polega na modernizacji układów zasilania, polegające na wzmocnieniu układu zasilania sieci trakcyjnej. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2012 r. i ma zakończyć się w 2015 r. Planowana jest kontynuacja programu jako MUZ-A 2.

Napięcie niskie (nN)

Napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Napięcie średnie (SN)

Napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV.

Napięcie wysokie (WN)

Napięcie wyższe od 30 kV i nie wyższe niż 110 kV.

Nielegalne pobieranie energii

Pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub po¬przez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Nord pool

Nord Pool Spot – giełda energii dla krajów: Norwegia, Dania, Finlandia, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia

Normalny układ pracy sieci

Układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych, zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci.

Obligo giełdowe - Energia elektryczna

Obowiązek sprzedaży energii na warunkach konkurencyjnych. W 2010 r. wprowadzono tzw. obligo giełdowe. Jest to ustawowy, dotyczący wszystkich krajowych wytwórców przymus sprzedaży 15% energii na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym.

Obligo giełdowe - Gaz

Obowiązek sprzedaży paliw gazowych na warunkach konkurencyjnych. W 2013 r. obowiązek ten wynosił 30% gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej przez przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem gazem ziemnym. Wolumen gazu objętego ww. obowiązkiem ulega w kolejnych latach zwiększeniu – od 1 stycznia 2014 r. do 40% , a od 1 stycznia 2015 r. do 55%.

Obrót

Działalność gospodarcza, która polega na handlu hurtowym albo detalicznym energią elektryczną.

Obrót energią elektryczną

Działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym energią elektryczną.

Obszar Rynku Bilansującego

Część systemu elektroenergetycznego, w której jest prowadzony hurtowy obrót energią elektryczną oraz w ramach której OSP równoważy bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną z dostawami tej energii w krajowym systemie elektroenergetycznym, oraz zarządza ograniczeniami systemowymi i prowadzi wynikające z tego rozliczenia, z podmiotami uczestniczącymi w Rynku Bilansującym.

Odbiorca

Każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

Odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.

Odbiorca końcowy

Odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji.

Odnawialne źródło energii

Źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowa¬nych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

OGP Gaz-System SA

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA

Operator systemu dystrybucyjnego

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Operator systemu przesyłowego

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyła¬niem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Opłata abonamentowa

Obciążenie miesięczne odbiorcy energii elektrycznej z tytułu prowadzonej przez przedsiębiorstwo obsługi, polegającej na odczytywaniu wskazań układów pomiarowych i ich kontroli. Opłata abonamentowa pobierana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.

Opłata za przyłączenie

Ustalona w umowie o przyłączenie i zgodna z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej opłata, która w przypadku zakwalifikowania podmiotów do II ,III i VI grupy przyłączeniowej – przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, pobierana jest jako opłata określona indywidualnie w umowie o przyłączenie na podstawie 25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, a w przypadku IV i V oraz VI grupy przyłączeniowej – przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, pobierana jako opłata, która stanowi iloczyn stawki opłaty za przyłączenie zawartej w tabeli zamieszczonej w taryfie oraz wielkości mocy przyłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie.

OREO

Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej

OSD

Operator Systemu Dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Terminem tym określa się również osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialna za działalność operacyjną i zapewnienie utrzymania, a w razie potrzeby, również za rozwój systemu dystrybucyjnego, połączenia z innymi systemami i za zapewnienie długookresowej zdolności systemu do pokrycia uzasadnionego zapotrzebowania na dystrybucję energii elektrycznej.

OSM

Operator Systemu Magazynowego

OSP

Operator Systemu Przesyłowego to rodzaj przedsiębiorstwa energetycznego, które zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej i jest odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Funkcjonowanie operatora systemu przesyłowego w Polsce reguluje ustawa Prawo energetyczne.

OZE

Odnawialne Źródła Energii

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

PMEC

Certyfikaty czerwone

PMGM

Certyfikaty żółte

PMMET

Certyfikaty fioletowe

PMOZE

Certyfikaty zielone - Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w OZE w okresie do 28 lutego 2009

PMOZE_A

Certyfikaty zielone - Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w OZE w okresie od 1 marca 2009.

POB

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

Osoba fizyczna lub prawna uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmująca się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu.

Podstacja Trakcyjna

Podstacja trakcyjna to stacja elektroenergetyczna (działa za zasadach GPZ’etu na rynku poza kolejowym), zasilana z krajowego systemu elektroenergetycznego, której podstawowym zadaniem jest zasilanie sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii pojazdów o trakcji elektrycznej jak kolej, tramwaje, metro czy trolejbusy. Ze względu na stosowany w Polsce system zasilania prądem stałym (linie kolejowe – 3 kV, linie tramwajowe 600 V), podstacje trakcyjne są stacjami transformatorowo-prostownikowymi. Drugorzędnym zadaniem podstacji jest zasilanie różnych odbiorników nietrakcyjnych za pośrednictwem linii potrzeb nietrakcyjnych (urządzenia zabezpieczające, oświetlenie przejazdów i inne urządzenia kolejowe).

Pojazd trakcyjny

Pojedynczy pojazd szynowy z napędem (lokomotywa, elektryczny zespół trakcyjny), zasilany z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia prądu stałego o mocy umownej większej niż 40kW.

Prąd elektryczny

Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (przewodnictwo elektryczne). Wielkością charakteryzującą prąd elektryczny jest jego natężenie. Umownie za kierunek płynięcia prądu elektrycznego przyjmuje się kierunek ruchu ładunków dodatnich.

Prawo energetyczne

Podstawowy akt prawny regulujący stosunki na polskim rynku energii elektrycznej, charakteryzujący również podstawowe prawa i obowiązki uczestników tego rynku, w tym klientów indywidualnych zakładów energetycznych (gospodarstw domowych). Ustawa Prawo Energetyczne została uchwalona 10 kwietnia 1997 roku i do chwili obecnej podlegała licznym nowelizacjom. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Procesy energetyczne

Techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii.

Prosument

Podmiot pobierający energię elektryczną z sieci OSD E, z mocą przyłączeniową nie większą niż 40 kW, który jest jednocześnie niewielkim wytwórcą energii elektrycznej, przekazującym jej nadwyżki do sieci OSD E (prosument aktywny) lub który oferuje na zasadach określonych w umowie z OSD E redukcję swojego obciążenia (prosument pasywny).

Przedsiębiorstwo energetyczne

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii lub obrotu nią.

Przedsiębiorstwo obrotu

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym lub detalicznym energią elektryczną, niezależnie od innych rodzajów prowadzonych działalności.

Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo

Przedsiębiorstwo energetyczne lub grupa przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się w odniesieniu do energii elektrycznej: - przesyłaniem lub - dystrybucją - oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii. przedsiębiorstwo energetyczne lub grupa przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się w odniesieniu do energii elektrycznej:

 • przesyłaniem lub
 • dystrybucją
 • oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii.

Przesyłanie energii elektrycznej

Transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych.

Przyłącze

Odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej z siecią Przedsiębiorstwa świadczącego na rzecz tego odbiorcy usługę polegającą na dystrybucji energii elektrycznej.

Przyłączenie

Umożliwienie odbiorcy dostępu do sieci elektroenergetycznej, poprzedzone zawarciem umowy przyłączeniowej. Przyłączenie odbiorców indywidualnych następuje na podstawie wypełnionego przez nich wniosku o wydanie warunków przyłączenia i podpisanej umowy przyłączeniowej.

PSE S.A.

Jest to operator systemu przesyłowego (OSP) - zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za:

 • ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym;
 • bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu;
 • eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Punkt Poboru Energii

Punkt w którym produkty energetyczne (energia, usługi przesyłowe, moc, etc.) są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych pomiarowych (okresowych lub godzinowych). Jest to najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw, oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy.

RDN

Rynek Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii

RDNG

Rynek Dnia Następnego – GAZ - na Towarowej Giełdzie Energii

Regulacyjne usługi systemowe

Usługi świadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu przesyłowego, umożliwiające operatorowi systemu przesyłowego świadczenie usług systemowych, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania KSE, zapewniające zachowanie określonych wartości parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej.

REMIT

Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency - REMIT to skrótowa nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

Rozdzielnia

To wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej zawierająca wydzielony obszar lub pomieszczenie, gdzie znajdują się urządzenia rozdzielcze określonego napięcia, umożliwiające rozdział energii elektrycznej i wykonywanie czynności łączeniowych.

RTT

Rynek Towarowy Terminowy na Towarowej Giełdzie Energii

RTTG

Rynek Towarowy Terminowy – GAZ - na Towarowej Giełdzie Energii

Ruch sieciowy

Sterowanie pracą sieci.

RUE

Rynek Uprawnień do Emisji na Towarowej Giełdzie Energii

Rynek bilansujący

Mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE.

Segment rynku hurtowego

OTC, EFET, Kontrakty bilateralne

Sieć dystrybucyjna

Sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego. Obejmuje głównie linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 110 kV (sieć wysokiego napięcia), średniego napięcia i niskiego napięcia.

Sieć przesyłowa

Sieć elektroenergetyczna najwyższych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego. Obejmuje głównie linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 750 kV, 400 kV i 220 kV. Sieć przesyłowa jest siecią ogólnopolską i jest zarządzana przez operatora systemu przesyłowego (OSP) – PSE SA.

Sieć trakcyjna

Zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.

Sieci

Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.

Służebność przesyłu

Ograniczone prawo rzeczowe należące do służebności, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji itp.

Smart grid (AMI)

Inteligenta sieć elektroenergetyczna, która w sposób efektywny ekonomicznie integruje zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników – wytwórców, odbiorców i prowadzących obydwie te działalności − celem zapewnienia funkcjonowania ekonomicznie efektywnego zrównoważonego systemu, charakteryzującego się niskim poziomem strat oraz wysokim poziomem jakości, pewności i bezpieczeństwa zasilania.

Smart Metering (AMI)

Inteligentny system pomiarowy kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obejmujący inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych oraz system zarządzający. Inteligentne systemy pomiarowe są częścią inteligentnej sieci elektroenergetycznej i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od niej. Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkową komunikację, w czasie rzeczywistym, systemów informatycznych z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej. Ponadto mogą automatyzować cały proces rozliczania odbiorców energii, od pozyskania danych pomiarowych poprzez ich przetwarzanie i agregację, aż do wystawienia faktur. Częściami takiego systemu są:

 • AMI (Automated Meter Infrastructure) – zaawansowana infrastruktura pomiarowa;
 • MDM (Meter Data Management) – oprogramowanie biznesowe do zarządzania danymi pomiarowymi.

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży energii elektrycznej przez niego wytworzonej lub przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie energią elektryczną.

Sprzedawca z urzędu

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

Stacja transformatorowa

To rodzaj stacji, gdzie następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.to rodzaj stacji, gdzie następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.

Standardowy profil zużycia

Zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:

 1. nie posiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych danych,
 2. o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
 3. zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

System elektroenergetyczny

Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią.

Taryfa

Zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony, jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców oraz innych podmiotów wskazanych w trybie określonym ustawą.

TGE

Towarowa Giełda Energii SA

TPA

Prawo TPA (Third Party Access - Zasada Dostępu Strony Trzeciej do Sieci) dotyczy swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Oznacza to, że objęta dowolnym kontraktem handlowym energia zostanie dostarczona do wskazanego w umowie miejsca, o ile tylko istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości realizacji tego kontraktu.

Transformator

(Z łac. transformare - przekształcać) - maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego. Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, w którym napięcie nie ulega zmianie). Transformator umożliwia w ten sposób na przykład zmianę napięcia panującego w sieci wysokiego napięcia, które jest odpowiednie do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości, na niskie napięcie, do którego dostosowane są poszczególne odbiorniki. W sieci elektroenergetycznej zmiana napięcia zachodzi kilkustopniowo w stacjach transformatorowych.

Uczestnik Rynku Detalicznego

Podmiot, którego urządzenia lub instalacje są przyłączone do sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem rynku bilansującego oraz który zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD (obowiązek posiadania umowy dystrybucji spełniony jest również w przypadku posiadania umowy kompleksowej).

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Należy przez to rozumieć liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także układy połączeń miedzy nimi o parametrach dostosowanych do mocy umownej, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię.

Umowa

Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług kompleksowych lub umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy sprzedawcą (zakładem energetycznym, przedsiębiorstwem obrotu energią), a odbiorcą energii, na postawie której odbywa się sprzedaż energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii powinna zawierać co najmniej postanowienia dotyczące: ilości sprzedaży paliw gazowych, energii elektrycznej albo ciepła w podziale na okresy umowne, sposobu ustalania cen i warunków wprowadzania ich zmian, sposobu rozliczeń, odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, okresu jej obowiązywania i warunków rozwiązania.

Unbundling

Przez unbundling, inaczej separację, należy rozumieć rozdzielenie od siebie działalności w obrębie przesyłania bądź dystrybucji energii od działalności, która polega na wytwarzaniu i dostarczaniu (sprzedaży) tej energii do odbiorców końcowych. Wyróżniamy unbundling prawny, księgowy, własnościowy oraz funkcjonalny.

URE

Urząd Regulacji Energetyki

Urządzenia

Urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.

Usługa dystrybucyjna

Usługa świadczona przez przedsiębiorstwo obejmująca: a) dystrybucję energii elektrycznej, b) utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Usługa kompleksowa

Usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia sprzedaży energii i umowy o świadczenie usługi dystrybucji.

Usługa przesyłowa

Polega na przesyłaniu energii zakupionej przez odbiorcę u dostawcy. Jest świadczona przez przedsiębiorstwo przesyłowe i spółki dystrybucyjne.

Ustawa korytarzowa

Ustawa o korytarzach przesyłowych, która wprowadzi szereg ułatwień w zakresie inwestowania w infrastrukturę sieci energetycznych, w tym instrumentów prawnych rozwiązujących dotychczasowe problemy z procesem pozyskiwania gruntu.

UTK

Urząd Transportu Kolejowego

Użytkownik systemu

Podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu.

WIRE

System wymiany informacji o rynku energii

Wymiana międzysystemowa

Wymiana mocy i energii elektrycznej pomiędzy KSE i innymi systemami elektroenergetycznymi.

Wytwórca

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, którego urządzenia wytwórcze przyłączone są do sieci elektroenergetycznej.

Zabezpieczenie przedlicznikowe

Najbliższe zabezpieczenie przed układem pomiarowo – rozliczeniowym, licząc od strony zasilania (plombowane przez przedsiębiorstwo).

Zabezpieczenie zapotrzebowania klientów

Wyprzedzająca kontraktacja surowca, bądź częściowe dywersyfikowanie sposobów zabezpieczenia portfela gazowego.

Zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Działalność gospodarcza wykonywana przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami wy¬danymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów.

Zwarcie elektryczne

Połączenie dwóch miejsc obwodu elektrycznego charakteryzujących się różnymi potencjałami za pomocą elementu o znikomo małej oporności.

Obsługa klienta

E-faktura

Zamień tradycyjną fakturę na e-fakturę. Sprawdź jakie to proste

więcej

Zadaj pytanie

Wybierz temat wiadomości i sprawdź szczegóły naszej oferty

Znajdź nas: