Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

INFOLINIA801 77 29 29

Kodeks postępowania Dostawców i Wykonawców Spółki PKP Energetyka S.A.

Niniejszy kodeks postępowania Dostawców i Wykonawców ma na celu zdefiniowanie podstaw zrównoważonego rozwoju PKP Energetyka S.A. (dalej również „Spółka”) oraz umacnianie wysokich standardów uczciwości zarówno wewnątrz organizacji, jak również w relacjach biznesowych z kontrahentami. Jako że nasi Dostawcy, Wykonawcy (i ich poddostawcy, podwykonawcy) odgrywają istotną rolę w powyższych procesach, Spółka oczekuje od nich przestrzegania poniższych zasad/ standardów, jak również przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym międzynarodowego).

1. Przestrzeganie prawa

Dostawcy i/lub Wykonawcy Spółki przestrzegają wszelkich obowiązujących przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzą swoją działalność. Jeśli takie regulacje nie istnieją, należy wykorzystać zasady zawarte w niniejszym kodeksie jako wytyczne. Wraz z przestrzeganiem prawa, od Dostawców i/lub Wykonawców PKP Energetyka oczekuje się postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki biznesowej.

2. Zakaz korupcji i łapówkarstwa

Spółka stosuje politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do nieetycznego zachowania w biznesie, takiego jak przekupstwo i korupcja. Od Dostawców i/lub Wykonawców oczekuje się nieuczestniczenia i nietolerowania jakichkolwiek form powyższych zachowań w celu wpłynięcia na czynności urzędowe, biznesowe lub uzyskania nienależnych korzyści. Wszelkie płatności, prezenty lub inne świadczenia Dostawcy i/lub Wykonawcy na rzecz klientów, urzędników państwowych lub innych stron muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi.

3. Prawa człowieka

Każdy Dostawca i/lub Wykonawca Spółki musi szanować godność, prywatność i prawa każdego człowieka, odmawiać zmuszania jakiejkolwiek osoby do pracy wbrew jej woli (w tym również więźniów), jak również eliminować zachowania (w tym gesty, język i kontakt fizyczny) o charakterze seksualnym. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest również do przeciwdziałania i niedopuszczania stosowania przymusu, gróźb, obelg, jak również wyzysku.

4. Przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych

Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawiedliwe warunki zatrudnienia. W szczególności Dostawca i/lub Wykonawca musi powstrzymać się od dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, członkostwo w związku zawodowym, przynależność polityczną lub orientację seksualną, jak również musi szanować przysługujące pracownikom prawa do swobodnego zrzeszania się lub prowadzenia negocjacji zbiorowych oraz musi pozwalać pracownikom na swobodne zakończenie stosunku pracy po stosownym powiadomieniu. Dostawca i/lub Wykonawca musi sprawiedliwie wynagradzać pracowników, jak również przestrzegać lokalnych regulaminów dotyczących wynagradzania lub umów zbiorowych, a w przypadku ich braku – wynagradzać pracowników w sposób zapewniający zaspokojenie co najmniej podstawowych potrzeb. Dostawca i/lub Wykonawca musi również zadbać, by godziny pracy (w tym nadgodziny) nie naruszały obowiązujących wymogów prawnych, zaś wszystkim pracownikom powinien przysługiwać co najmniej jeden dzień wolny w tygodniu.

5. Zakaz pracy dzieci

Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązuje się, na każdym z etapów swoich działań, nie zatrudniać osób poniżej 16 roku życia, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy, zaś dany wyjątek musi być zgodny z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest przechowywać w aktach datę urodzenia każdego pracownika.

6. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Dostawca i/lub Wykonawca musi stale dążyć do zapewniania wszystkim pracownikom miejsc pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP. Dostawca i/lub Wykonawca powinien dysponować procedurami i zatrudniać pracowników, w celu bieżącego monitorowania przestrzegania w zakładzie pracy norm i przepisów związanych ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również w celu zapobiegania i ewidencjonowania wypadków przy pracy/ chorób zawodowych. Wszelkie zagrożenia w kwestii BHP powinny zostać zidentyfikowane i właściwie zarządzane. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom co najmniej niezbędny poziom wiedzy z zakresu BHP.

7. Ochrona środowiska

Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest działać zgodne ze stosownymi przepisami prawa i międzynarodowymi normami dotyczącymi ochrony środowiska jak również podejmować działania w celu minimalizowania zanieczyszczeń środowiska i stałego wprowadzania usprawnień w jego ochronie, w szczególności: wykorzystywać zasoby w sposób wydajny, zmniejszać oddziaływanie na bioróżnorodność i zmianę klimatu oraz stosować energooszczędne technologie. Dostawca i/lub Wykonawca powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zarządzanie ochroną środowiska oraz monitorowanie i minimalizowanie zagrożeń dla środowiska, jeżeli takowe występują w działalności Dostawcy i/lub Wykonawcy.

8. Minerały konfliktowe

Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest zachować należytą staranność w selekcji wykorzystywanych surowców (i ich dostawców), aby nie pochodziły one z rejonów objętych konfliktem, co mogłoby pośrednio lub bezpośrednio przełożyć się na finansowanie grup łamiących prawa człowieka/ wykorzystujących pracę przymusową lub niewolniczą/ handlujących ludźmi.

9. Uczciwa konkurencja

Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem konkurencji oraz nie uczestniczyć wspólnie z konkurentami w zmowach cenowych, podziałach rynków lub klientów oraz w ustawianiu przetargów. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Spółki lub jej partnerów biznesowych, które nie byłyby wcześniej podane do publicznej wiadomości. Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest do poszanowania własności intelektualnej tak Spółki, jak również jej partnerów biznesowych.

10. Nabywanie towarów i usług przez dostawcę

Dostawca i/lub Wykonawca powinien nabywać towary i usługi w sposób odpowiedzialny. Łańcuch dostaw Dostawcy i/lub Wykonawcy powinien zapewniać przestrzeganie postanowień niniejszego kodeksu w możliwie najpełniejszym stopniu.

11. Działania kontrolne

W celu weryfikacji przestrzegania postanowień niniejszego kodeksu, Spółka zastrzega sobie prawo do: przeprowadzania audytu oddziałów i obiektów Dostawcy i/lub Wykonawcy, na własny koszt i po odpowiednim powiadomieniu – samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, zwrócenia się o uzyskanie oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie standardów ESG, zwrócenie się do osób trzecich o przekazanie informacji na temat przestrzegania i wykonywania standardów ESG. W przypadku negatywnych wyników powyższych działań Dostawca i/lub Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia ze Spółką właściwego planu naprawczego. Niewykonanie planu naprawczego może znaleźć odzwierciedlenie w ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu współpracy z danym Dostawcą i/lub Wykonawcą.

12. Postanowienia końcowe

Dostawca i/lub Wykonawca zobowiązany jest informować Spółkę o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień niniejszego kodeksu (w tym przez Spółkę lub jej pracowników). Zachęcamy również do kontaktu w ramach aktualizowania, dostosowywania i ulepszania treści kodeksu, jak również w celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości. Wszelkie Państwa zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: energetyka@pkpenergetyka.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości

 
 
 
 
 
Proszę przepisać: